Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt
Historia
Statut
Zarząd i Administracja
Informacje dla członków
Porady praktyczne
Centralne Ogrzewanie
Wentylacja
Wodomierze
Logowanie do systemu
Aktualności
 Komunikat!!!

W związku z rosnącym ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Stare Przedmieście" informuje, że wszelkie bieżące sprawy oraz zgłoszenia przyjmowane będą w następujący sposób:

 

 1. Kontakt telefoniczny i mailowy:

Dział
E-mail
Telefon

Sekretariat:
 

 

      58 301 57 85
      539 95 22 77

Dział finansowy:
     
     600 344 944
Zarząd:
 


prezes@smgdansk.pl

    
   

     58 301 57 85       

 
2. Skrzynka podawcza  
3. Poczta tradycyjna.

4. Osobista wizyta -  wizyta w biurze Spółdzielni będzie możliwa tylko w sytuacjach niezbędnych i wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i umówieniu terminu.

 
KOMUNIKAT ZARZĄDU W SPRAWIE ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI   

Szanowni Państwo!  Członkowie Spółdzielni!

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Przedmieście ” na posiedzeniu w dniu 8 czerwca br. podjęła m. in. uchwały o:

  • ·                     przyjęciu Opinii Komisji Rewizyjnej  z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019;
  • ·                     przyjęciu sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2019;
  • ·                     przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019.

Rada Nadzorcza przyjęła podstawowe dokumenty, stanowiące przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie było planowane na dzień 29 czerwca br.  

Art. 39 par.1 Ustawy – Prawo spółdzielcze przewiduje obowiązek zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zgodnie z ta zasadą, powtórzoną w statucie spółdzielni, walne zgromadzenie winno się zatem odbyć w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2020 r.  Stan pandemii, a następnie epidemii wirusa COVID-19 i jego następstwa spowodowały konieczność ustawowego zweryfikowania tej zasady.

I tak – na mocy ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmiany niektórych innych ustaw – w skrócie „tarcza antykryzysowa 1.0” ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 568 ), wprowadzono przepis stanowiący, iż „ jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania przedstawicieli przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy  (tj. 31.03.2020 r.) lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia niniejszej ustawy ( tj. 31.03.2020 r. ) – ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”. Dla porządku przypominamy, że stan epidemii w Polsce ogłoszony został na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. ( Dz. U. Z 2020 r., poz 491 ).

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Stare Przedmieście" informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

 RODO
 
W dniu 22.05.2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Przedmieście”,  informuje, że przetwarza dane osobowe członków spółdzielni, właścicieli lokali i kontrahentów na potrzeby zadań określonych w Ustawie Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statucie Spółdzielni. Dane te nie są udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim. 
Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Przedmieście” 
Inspektorem Ochrony Danych jest p. Anna Kałużna –biuro@smgdansk.pl 
Każdemu, kogo dane osobowe gromadzi Spółdzielnia przysługuje prawo do informacji na temat treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Organem do spraw ochrony danych oraz wnoszenia skarg jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. ww. Rozporządzenia informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „stare Przedmieście” nie udziela informacji telefonicznych ani mailowych na tematy podlegające ochronie danych w szczególności dotyczących wysokości naliczeń/rozliczeń/zaległości opłat za używanie lokali. Powyższe informacje mogą uzyskać wyłącznie osoby uprawnione, które zgłoszą się osobiście wraz z dowodem tożsamości w siedzibie spółdzielni, lub logując się do systemu informatycznego e-kartoteka na stronie Spółdzielni
www.smgdansk.pl 

 

 

 

 

 

 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Oddajemy w Państwa ręce materiały informacyjne związane z montażem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) na naszym osiedlu. Budynki mieszkalne Spółdzielni były wybudowane w latach 1962–1964. Na ówczesne czasy były szczytem spełnionych marzeń wielu naszych mieszkańców. Założeniem budownictwa w tamtych latach było budować szybko i tanio. Dzisiaj mamy wszystkie budynki ocieplone,  opomiarowane węzły cieplne i w znacznym stopniu wymienione instalacje. Na grzejnikach zamontowano podzielniki kosztów ciepła. Następnym etapem w modernizacji budynków mieszkalnych jest eliminacja gazowych podgrzewaczy wody w łazienkach. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa użytkowników mieszkań, zmniejszenie kosztów i zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery. Od zakładu kominiarskiego, po corocznych przeglądach otrzymujemy sygnały, że przewody kominowe spalinowe w najbliższych latach będą nadawały się do generalnego remontu, czyli do wymiany, ponieważ ich stopień zużycia technicznego niebezpiecznie zbliża się do dolnych granic normatywnych, co w efekcie obniża stopień bezpieczeństwa użytkowania urządzeń gazowych. Remont taki polegać będzie na rozburzeniu ścian kominowych w pomieszczeniu łazienki  tj. w miejscach lokalizacji przewodów wentylacyjnych i spalinowych, a następnie ułożenie nowych przewodów kominowych, zgodnie z obowiązującymi obecnie normami.  Remontu takiego nie trzeba będzie wykonywać, jeżeli zdecydują się Państwo na montaż c.w.u. Montaż c.w.u. ma również aspekt ekonomiczny. Niewymierną, ale z pewnością również oszczędnością, jest zużycie energii c.o. w okresie grzewczym. Przy szczelnych oknach i drzwiach bardzo często następuje zassanie zimnego powietrza przez instalację wentylacyjną w łazience i kuchni w celu dostarczenia niezbędnego tlenu przy spalaniu gazu w podgrzewaczu wody, co wychładza łazienkę, a w konsekwencji ma to wpływ na zużycie ciepła w mieszkaniu. Ostatnim bardzo ważnym aspektem zastosowania ciepłej wody użytkowej jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Projekty zastąpienia ciepłej wody z podgrzewaczy indywidualnych na centralną ciepłą wodę zakładają, że instalacje wodne w mieszkaniach pozostają nienaruszone, a ingerencja w system ogranicza się do przyłączenia tych instalacji do pionów zasilających. Monterzy przebywają w  Państwa mieszkaniach przez okres niezbędny do wykonania prac instalacyjnych. Prace w mieszkaniach zakończone zostają zazwyczaj w tym samym dniu, w którym zostały rozpoczęte. Koszt wykonania instalacji c.w.u. przypadający na jedno mieszkanie to kwota ok. 2700 ÷ 3000 zł. Finansowanie inwestycji byłoby z funduszu remontowego Spółdzielni (w dotychczasowej wysokości 2,10 zł/m2) bez dodatkowych obciążeń dla mieszkańców. Termin realizacji przewidziany jest na około 3 lata.

Oczywiście rozumiemy, że nikogo „na siłę” nie zmusimy do rezygnacji  z tradycyjnego podgrzewania wody, ale pragniemy Państwa przekonać, że jest to jedyne dobre i bezpieczne rozwiązanie, które zapewni Państwu spokojne mieszkanie w budynkach, które liczą już po kilkadziesiąt lat.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
 
 

                                

Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt