Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Spółdzielni
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt
Oferta
Ogłoszenia
Logowanie do systemu
Aktualności

      WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
      INFORMACJA DLA WSPÓLNOT

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa wszędzie tam, gdzie w budynku jest co najmniej dwóch wyodrębnionych właścicieli. Z tą chwilą Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną.

Sytuację prawną Wspólnot określa ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz.U.00.80.903). W przypadku małych Wspólnot (do 7 lokali) zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93) nakładające wymóg jednomyślności przy podejmowaniu czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu (art. 199 kc). Następnie mogą być stosowane przepisy ustawy o własności lokali.

Wspólnoty Mieszkaniowe zobowiązane są do wyboru Zarządu Wspólnoty, który kieruje jej sprawami i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Chcąc zapewnić profesjonalne zarządzanie nieruchomością wspólną - a taką gwarantują licencjonowani Zarządcy - Wspólnota ma tylko jedno wyjście: musi znalezć firmę zarządzającą spełniającą takie warunki.

Wspólnota Mieszkaniowa powinna posiadać NIP, Regon, odrębny rachunek bankowy, a także prowadzić odpowiednią księgowość i rozliczać się z urzędem skarbowym. Zobowiązana jest również do przeprowadzania bieżących remontów i utrzymywania budynku w stanie, jaki określają przepisy prawa budowlanego (m.in. nakładają na każdą Wspólnotę obowiązek przeprowadzania rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych, prowadzenia w Książki obiektu budowlanego, która winna być do wglądu dla odpowiednich służb).

Niezbędnym - do prawidłowego planowania i przeprowadzania remontów jest fundusz remontowy. Dokonane wpłaty można odliczać od podatku dochodowego (w ramach ulgi mieszkaniowej). Wysokość zaliczki na wspomniany fundusz ustala Wspólnota.

 

Wspólnota powinna pamiętać o ubezpieczeniu nieruchomości wspólnej oraz o ubezpieczeniu OC. Dzięki temu Właściciele mogą uchronić się od pokrycia roszczeń ewentualnego poszkodowanego, który dozna uszczerbku na zdrowiu lub majątku np. po uderzeniu od spadającej dachówki, odpadnięcia tynku itp.

Akty prawne:
  • ustawa o własności lokali,
  • kodeks cywilny (księga Druga, Tytuł i Własność, Dział IV Współwłasność art. 195-221),
  • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawa prawo budowlane.
Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt