Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Przedmieście"
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt
Aktualności
Historia
Statut
Zarząd i Administracja
Informacje dla członków
Porady praktyczne
Centralne Ogrzewanie
Wentylacja
Logowanie do systemu
Wodomierze

PRAWNE ASPEKTY LEGALIZACJI WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Legalizacja ponowna wodomierzy oparta jest na następujących aktach prawnych:

Ustawa „Prawo o miarach” z dnia 11.05.2001 r. (Dz.U. nr 243 poz. 2441 z 2004 r. z pózn. zm.),

Zarządzenie nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28.08.1995 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 19 poz. 101 z 1995 r.),

Zarządzenie nr 50 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15.11.1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa nr 69 poz. 51 z 1999 r.),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. (Dz.U. nr 5 poz. 29 z 14 stycznia 2008 r.).

Okresy legalizacji wodomierzy

Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza określony jest w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów

pomiarowych. (Dz.U. nr 5 poz. 29 z 14 stycznia 2008 r.). Dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h – świadectwo legalizacji pierwotnej oraz cechy legalizacji

pierwotnej są ważne przez 5 lat, a okres ważności dowodów legalizacji ponownej wynosi także 5 lat.

§ 30. 2.Okres ważności dowodu legalizacji wyrażony w:

1) miesiącach – liczy sie od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;

2) latach – liczy sie od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji.

§ 34 Przyrządy pomiarowe powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej:

1) nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach;

2) nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach;

3) po naprawie;

4) przed ich zainstalowaniem w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 3 (w miejscu zainstalowania przyrządu pomiarowego jeżeli wynika to z wymagań metrologicznych),

5) po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.

§ 36. 1. Organ administracji miar albo podmiot upoważniony do wykonywania legalizacji ponownej poświadcza, na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd

pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne, poprzez wydanie świadectwa legalizacji ponownej lub umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cech legalizacji.

2. Na cechę legalizacji ponownej składa sie:

1) cecha właściwego urzędu podległego organowi administracji miar albo jednostki upoważnionej oraz

2) cecha roczna albo cecha roczna i cecha miesięczna.

§ 37. 1. Cechy legalizacji ponownej są umieszczane na przyrządach pomiarowych sprawdzonych i spełniających wymagania metrologiczne. W celu sprawdzenia wskazań wodomierza i ponownej jego legalizacji, koniecznym jest wymontowanie z instalacji wodociągowej oraz zamontowanie na stanowisku pomiarowym uwierzytelnionym przez Główny Urząd Miar

 

KOMENTARZ ORAZ INTERPRETACJA OBOWIAZUJACYCH PRZEPISÓW

 

Art. 26. 1. Ustawa „Prawo o miarach”

Kto wbrew przepisom ustawy :
…..

2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej bez wymaganych dowodów tej

kontroli lub nie spełniające wymagań metrologicznych - podlega karze grzywny.

1. Wodomierze są przyrządami pomiarowymi – mierzą objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w obrocie w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń oraz podlegają prawnej

kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej . Zgodnie z powyższym, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawa rozliczeń, wodomierz powinien

mieć ważną i nienaruszona cechę legalizacyjna.

2. Obrotem publicznym jest dostarczanie dóbr (materii lub energii) i usług gospodarczych dla ogółu. Jest to taki obrót, w którym jako drugi kontrahent może wziąć udział osoba dowolna z góry nieokreślona.

Obrót miedzy Spółdzielnia i jej członkami lub najemcami lokali jest obrotem publicznym.

3. Obowiązkowi legalizacji podlegają zarówno wodomierze zamontowane w rurociągach zasilających cały budynek / tzn. wodomierze główne/ jak i wodomierze stosowane do pomiarów zużytej wody w

lokalach mieszkalnych zajmowanych przez członków Spółdzielni lub najemców.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r.- legalizacja ponowna przyrządów pomiarowych wykonywana jest na wniosek:

1/ użytkownika,

2/ wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego.

Zgodnie z § 30 ust.1 i § 33 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych /Dz.U.

Nr 74 poz. 836/

W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej i instalacja wodociągowa zostały wyposażone w wodomierze służce do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien

zapewnić okresową ich legalizacje.

Właściciel wodomierza to nie to samo co użytkownik wodomierza. Właścicielem wodomierza jest osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła ten wodomierz za własne pieniądze.

Użytkownikiem wodomierza może być osoba fizyczna lub prawna biorąca w użytkowanie wodomierz na podstawie umowy lub aktu administracyjnego. Użytkownik wodomierza jest strona biorąca udział w

transakcji rozliczeniowej, która otrzymuje należność za ilość zużytej wody określona na podstawie wskazań wodomierza. Na użytkowniku ciąży obowiązek zorganizowania procedury legalizacji ponownej

wodomierzy. Kwestia finansowania tego procesu jest sprawą uzgodnień miedzy użytkownikiem (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa, Administracja budynku) a najemcami lokali. 

Strefa Spółdzielni
Strefa Wspólnot
Galeria
Linki
Mapa strony
Kontakt